Πρόγραμμα Εκπαίδευσης από Απόσταση στο Level 2 για σπουδαστές εξωτερικής φοίτησης (L2 DLP EL EX)