Nivo 2 Programa učenja na daljinu za eksterne učenike (L2 DLP SR EX)